Privacy and Policy for

vanderbend.eu

"Wat is een cookie? Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden."


"Tracking cookies van onszelf Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn."


"Google Analytics Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens."


"Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken") of delen ("tweeten") op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken." "De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens."


"Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser."


"In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser."


"Meer informatie over cookies? Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: Cookierecht.nl


ENGLISH

Privacy and Policy for vanderbend.eu "What is a cookie? We make on this website use cookies. A cookie is a small file containing pages of this website [and / or Flash applications] is sent, and by your browser on your hard drive of your computer saved. stored therein information can be sent back to our servers at your next visit. " "Tracking cookies ourselves With your permission we will place a cookie on your device, which can be requested when you visit a website from our network. This allows us to know that besides our website and also on that other website (s) from 've been. our network The accrued thereby profile is not associated with your name, address, email address, and the like, but only serves to tune your profile so that as much relevant to you. "ads "Google Analytics Through our website, a cookie is set by the American company Google, as part of the" service Analytics. "We use this service to keep track of and control over how visitors use the website. Reports Google may use this information to third parties where this is required by law or where such third parties process the information on Google's behalf. We have no influence. Google We have allowed / not allowed to use other Google services. The information collected by Google Analytics, the information obtained anonymous as much as possible. Your IP address is explicitly not given. The information is transmitted to and stored by Google on servers in the United States, Google says. adhere to the Safe Harbor principles and is affiliated with the Safe Harbor Program the U.S. Department of Commerce. This implies that there is an adequate level of protection for the processing of any personal data. " "Our website offers are included in order to promote web pages (" like ") or parts (" tweet ") on social networks like Facebook and Twitter. These buttons work through bits of code from Facebook or Twitter originate itself. By using this code, cookies are placed. We have no influence. Please read the privacy policy of Facebook to Twitter, respectively (which may change regularly) to read what they do with your (personal) data they process through these cookies. " "The information they collect is anonymous as much as possible. The information is transmitted to and through Twitter, Facebook, Google+ and LinkedIn stored on servers in the United States. LinkedIn, Twitter, Facebook and Google + set adhere to the Safe Harbor principles and are affiliated with the Safe Harbor program of the U.S. Department of Commerce. This implies that there is an adequate level of protection for the processing of any personal data. " "Right of access and correction or deletion of your data You have the right to request access to and correction or deletion of your data. See our contact page. To prevent abuse, we can you help asking you to identify adequately. When it comes to access to personal data linked to a cookie, you need to send. a copy of the cookie in question, you can find it in the settings of your browser. " "Turning cookies and disposal More information on enabling and disabling and deleting cookies can be found in the instructions and / or using the help function of your browser." "For more information about cookies at the following websites you can find more information about cookies: Cookierecht.nl